Om ni vet vad som behöver göras om en incident inträffar kan varaktigheten förkortas och inverkan av en attack minskas. NTT Security gör att du bättre kan hantera cyberbrott, förhindra spridning och minimera effekterna av en incident.

På NTT Security utvärderar vi incidenthanteringsplaner och procedurer, samt testar deras effektivitet och verkställande tillsammans med ert befintliga incidentresponsteam. Detta garanterar att ni får en effektiv respons på framtida säkerhetsincidenter.

 

Du är här

3.3.x Technical Consulting pillar image